08-600 35 05 info@h-gruppen.se

ÅTERVINNING AV VÄRME I SPILLVATTEN

Lägre energikostnad,
högre avkastning och
maximal klimatnytta

Intressant? Kontakta oss.

Evertherm

I framtidens energismarta fastigheter minimeras behovet av köpt energi. Det är då direktavkastningen för fastighetsägaren ökar som mest och klimatnyttan blir som störst. Evertherms systemlösning återvinner minst 90 % av den energi som tillförts för uppvärmning av varmvattnet i en fastighet.

Med Evertherm-systemet leds det varma spillvattnet från avloppsstammen, via en pumpgrop till ackumulatortankar där det samlas upp. Värmeenergin i vattnet utvinns via en underhållsfri polymer värmeväxlare som är anpassad för aggressiva miljöer. När energin utvunnits spolas spillvattnet ut i avloppsstammen och har då samma temperatur som det inkommande kallvattnet, vilket följer gällande regelverk.

Värmeenergin som återvunnits återförs tillbaka till fastigheten genom uppvärmning av varmvattnet och bostäderna. Energi tillförs avloppsvattnet även via externa elvärmekällor som disk- och tvättmaskiner. Denna energi återförs till fastighetens energisystem, för att cirkulera i ett kretslopp 10 till 20 gånger innan den lämnar fastigheten.

Se PDF…»

FÖRDELAR I KORTHET

Z

Ökat fastighetsvärde

Z

Hög driftsäkerhet med minimalt underhåll

Z

Grön finansiering

Z

Oöverträffad återvinning

Z

Minimerar växthusgasutsläpp

Z

Garanterad energi-besparing minskar risk

1. Pumpgrop

Tuggerpump finfördelar spillvattnet till bufferttank. Säkerställer avloppsfunktion via bräddning.

2. Bufferttank

Utjämnar flödesvariationerna.
Möjliggör optimalt energiutnyttjande.

3. Kollektortank

Innehåller energikollektorer för avlämning av energi mot värmepump.

4. Värmepump och ackumulator tankar

Anpassas och optimeras mot fastigheten för bästa energiprestanda.

5. Styr- och optimering

Mäter, kontrollerar och reglerar temperaturer, nivåer och flöden för att optimera energiåtervinning ur spillvattnet.

REFERENSPROJEKT: SKANSKA

”Ur energiprestanda och framtida energikrav så är Evertherm en mycket intressant produkt. Tack vare den höga verkningsgraden och energieffektiviteten nås god energiprestanda för byggnaden med lågt primärenergital.”

Mats Andersson, Affärsutvecklare, Skanska Sverige