08-600 35 05 info@h-gruppen.se

Kvalitet, miljö och kompetens

 

För oss alla

Vårt goda anseende härstammar från den kvalitet vi levererar. Vi arbetar med certifierade aktörer i alla delar av uppdragen.

Evertherm

Thermia värmepumpar

Kvalitet, miljö och kompetens

Vårt goda anseende härstammar från den kvalitet vi levererar. Vi arbetar med certifierade aktörer i alla delar av uppdragen.

Vår kvalitetspolicy utgår från att utföra arbeten som både vi och våra kunder är stolta över.

Vi strävar efter ständig utveckling och utbildning inom våra specialområden samt att alltid vara lyhörda för åsikter. Ett öppet kommunikationsklimat med våra kunder samt ett kontinuerligt förbättrat miljöarbete är faktorer vi värdesätter högt.

Vi har som miljömässigt mål att succesivt anpassa verksamheten till naturens kretslopp och därmed verka för en uthålligare utveckling. Vi har en helhetssyn i vårt miljöarbete och utför miljöanpassade installationer i största möjliga mån. Våra medarbetare är utbildade kring de miljöförhållanden som är knutna till verksamheten och uppfyller kraven i lagar, förordningar och ingångna avtal.

I och med nära samarbete mellan företagen garanterar vi smarta lösningar och kompletta installationer över alla våra verksamhetsområden. Innovativ teknik, ekologisk hållbarhet och traditionella installationer utförs med beställarens trygghet som främsta drivkraft.

  • Vi säkerställer att våra partners är certifierade enligt lagkrav.
  • Vi säkerställer även att de får all den kunskap som krävs för installation och underhåll av Everthermsystem.